Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Wieluńsko - Sieradzka

For up to £250 Bonus for sports, use our exclusive bet365 Bonus www.abonuscode.co.uk Claim your bonus and start betting at bet365 now.

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2023

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Wieluńsko-Sieradzka” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

I. Termin składania wniosków:

od dnia 04 Września 2023 r. do dnia 22 Września 2023 r.

od godziny 8:30 do godziny 15:00 w siedzibie Biura Stowarzyszenia LGD

ul. Kilińskiego 23

98-300 Wieluń

 

II. Forma wsparcia:

refundacja kosztów kwalifikowanych do poziomu 70 % do  kwoty max.  37 953,23 EUR (151 812,92 zł).

 

III. Zakres tematyczny:

 • Rozwój działalności gospodarczej (§2 ust. 1 pkt 2 lit. c Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570);

IV. Warunki udzielenia wsparcia:

Aby wniosek mógł zostać wybrany przez LGD do finansowania, musi spełnić warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570, a ponadto

 • spełnić warunki zgodności operacji z LSR,
 • zostać uznany za zgodny z LSR, w tym zgodny z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,

Wnioski wraz z załącznikami (wykaz obowiązujących załączników podany jest w formularzach wniosków) należy składać na odpowiednich formularzach bezpośrednio tj. osobiście lub przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną, w dwóch egzemplarzach w formie papierowej oraz dwóch w wersji elektronicznej, do siedziby Stowarzyszenia wskazanym w pkt. I ogłoszenia. Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane.

 

LGD w ramach planowanego naboru wprowadza dodatkowe warunki udzielenia wsparcia, o których mowa w art. 19 ust. 4 pkt. 2 lit. a ustawy RLKS wskazując max. kwotę dofinansowania 151 812,92 zł. Skutkiem niespełnienia dodatkowych warunków udzielenia wsparcia jest niewybranie wniosku do dofinansowania i umieszczenie go na liście wniosków niewybranych do finansowania z uwagi na niezgodność z LSR i warunkami udzielenia wsparcia podanymi w ogłoszeniu.

V. Kryteria wyboru projektów są dostępne na stronie internetowej www.zw-s.pl. i w plikach do pobrania danego ogłoszenia

Średnia arytmetyczna z ważnych Kart Oceny Zgodności Operacji z Lokalnymi Kryteriami musi osiągnąć minimalny próg punktowy wynoszący 20 pkt.

VI. Wykaz dokumentów niezbędnych do weryfikacji spełnienia warunków udzielenia wsparcia:

 1. Wydruk z CEIDG lub KRS.
 2. Dokumenty potwierdzające, że inwestycje w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością Wnioskodawcy lub Wnioskodawca posiada udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o przyznanie pomocy, co najmniej przez okres realizacji operacji oraz okres podlegania zobowiązaniu do zapewnienia trwałości operacji.
 3. Dokumenty potwierdzające, że wnioskodawca posiada:
 • zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, lub
 • jeżeli jest osoba fizyczną, kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, lub
 • doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować, lub
 • wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować.
 1. W przypadku spółek cywilnych- dokumenty potwierdzające, że każdy wspólnik spółki cywilnej spełnia warunki udzielenia wsparcia określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570.
 2. Uzasadnienie kryteriów wyboru operacji.
 3. Inne dokumenty pomocnicze, które pozwolą na poprawną ocenę wniosku.

VII. Limit środków w ogłoszonym naborze wynosi:, 113 859,69 EUR (455 438,76PLN)

VIII. Formularze wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność wraz z instrukcjami oraz projekt umowy o udzielenie wsparcia dostępne są na stronie Samorządu Województwa Łódzkiego www.lodzkie.pl,  www.arimr.gov.pl oraz  LGD ”Ziemia Wieluńsko-Sieradzka” www.zw-s.pl

LGD „Ziemia Wieluńsko-Sieradzka” zapewnia bezpłatne doradztwo.

Szczegółowe informacje dostępne są w biurze LGD w Wieluniu przy ul. Kilińskiego 23, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–16.00, telefon 782 783 030 lub 665 403 777, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Lokalna Strategia Rozwoju wraz z załącznikami znajduje się na stronie www.zw-s.pl

Procedury wyboru i oceny operacji wraz z załącznikami znajdują się na stronie www.zw-s.pl

W zakładce – O nas – Dokumenty Stowarzyszenia

 

Pozostałe dokumenty do pobrania ze strony www.gov.pl Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sekcji materiały pod adresem:

https://www.gov.pl/web/arimr/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc3

 

Drukuj

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Instytucja zarządzająca PROW na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.