Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Wieluńsko - Sieradzka

For up to £250 Bonus for sports, use our exclusive bet365 Bonus www.abonuscode.co.uk Claim your bonus and start betting at bet365 now.

Podejmowanie działalności gospodarczej

Cel strategiczny Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Wieluńsko-Sieradzka”

Tworzenie potencjału dla rozwoju lokalnej przedsiębiorczości i tworzenie miejsc pracy

 

I  Podejmowanie działalności gospodarczej

  1. O pomoc może ubiegać się podmiot będący:

1)  osobą fizyczną, jeżeli:

  1. a) jest obywatelem państwa członkowskiego UE,
  2. b) jest pełnoletnia,
  3. c) ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR

2) osobą bezrobotną

3) osobą zatrudnioną z wynagrodzeniem co najmniej podstawowym minimalnym krajowym – osoba ta zobowiązana będzie do odprowadzania pełnych świadczeń od działalności gospodarczej

4) emeryci, którzy uzyskali powszechny wiek emerytalny ( nie ma limitu uzyskiwania dochodów)

5) emeryci na przedwczesnych emeryturach mają ograniczony próg uzyskiwania dodatkowego dochodu

  1. Podmiot ubiegający się o jej przyznanie:

-              nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy
i w pełnym zakresie (z wyłączeniem PKD- produkcja artykułów spożywczych lub produkcji napojów)w chwili złożenia wniosku o przyznanie pomocy,

-              w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku nie wykonywał działalności gospodarczej

-  zakłada podjęcie we własnym imieniu działalności gospodarczej i  wykonywanie jej przez 2 lata od otrzymania  płatności końcowej

  1. Na podjęcie działalności gospodarczej przysługuje premia w równej wysokości 100 000zł
  2. Środki finansowe wypłacane są w dwóch transzach:

- 1) pierwsza transza wnioskowana w ciągu 3 miesięcy  po podpisaniu umowy z Urzędem Marszałkowskim i obejmuje 80% kwoty przyznanej pomocy a wypłacana jest, jeżeli beneficjent:

  1. a) podjął we własnym imieniu działalność gospodarczą,
  2. b) zgłosił się do ubezpieczenia społecznego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania działalności, w przypadku tzw. samozatrudnienia,
  3. c) uzyskał pozwolenia, zezwolenia i inne decyzje, jeśli są wymagane;

2) druga transza obejmuje 20% kwoty przyznanej pomocy i jest wypłacana, jeżeli operacja została zrealizowana zgodnie z biznesplanem.

 

 

 

Dla Podejmowania działalności gospodarczej pomoc jest przyznawana jeżeli:

- został nadany numer identyfikacyjny

- koszty kwalifikowalne operacji nie są współfinansowane z innych środków publicznych

- operacja będzie realizowana nie więcej niż w 2 etapach

- złożenie wniosku
o płatność końcową nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy, najpóźniej do dnia 31 grudnia 2022 r

- koszty inwestycyjne, realizowane są na obszarze wiejskim objętym LSR

- inwestycja realizowana jest na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością podmiotu lub posiada prawo do dysponowania tą nieruchomością przez okres podlegania zobowiązaniu do zapewnienia trwałości

- operacja jest uzasadniona ekonomicznie i będzie realizowana zgodnie
z biznesplanem

- minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. złotych,

- koszty kwalifikowane od momentu podpisania umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa

Koszty kwalifikowane:

- ogólne (10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych),

- zakupu robót budowlanych lub usług,

- zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych,

- najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości,

- zakupu nowych maszyn lub wyposażenia, a w przypadku operacji w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego – również używanych maszyn lub wyposażenia, stanowiących eksponaty,

- zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą ,  przy rozwoju działalności koszt max 30% wszystkich kosztów inwestycyjnych ( limit nie dotyczy Podejmowania działalności gospodarczej)

-    zakupu rzeczy innych niż wymienione w pkt. 5) i 6), w tym materiałów
(nie obrotowych),

-    wynagrodzenia i innych świadczeń, o których mowa w Kodeksie pracy, związanych z pracą pracowników beneficjenta, a także inne koszty ponoszone przez beneficjenta na podstawie odrębnych przepisów w związku z zatrudnieniem tych pracowników,

- podatku od towarów i usług (VAT).

- koszty związane z realizacją operacji uwzględniane są w oddzielnym systemie rachunkowości albo do ich identyfikacji wykorzystano odpowiedni kod rachunkowy;

 

Wyłączenia ze wsparcia w zakresie rozwoju przedsiębiorczości

Pomoc na operację nie przysługuje, jeżeli działalność gospodarcza będąca przedmiotem tej operacji jest sklasyfikowana w PKD jako:

- działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach;

- górnictwo i wydobywanie; działalność usługowa wspomagająca górnictwo
 i wydobywanie;

- przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków;

- wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej;

- produkcja chemikaliów oraz wyrobów chemicznych; produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych;

- produkcja metali; produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep oraz motocykli;

- transport lotniczy i kolejowy; gospodarka magazynowa.

 

 

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz plik (A.-Procedury-dużych-12.2016 (2).docx)Procedury wybory operacji w ramach LSR297 kB

Drukuj

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Instytucja zarządzająca PROW na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.