Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Wieluńsko - Sieradzka

  • Strona główna
  • Uncategorised
  • Ustawa o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw – akcja informacyjna
For up to £250 Bonus for sports, use our exclusive bet365 Bonus www.abonuscode.co.uk Claim your bonus and start betting at bet365 now.

Ustawa o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw – akcja informacyjna

Szanowni Państwo,

W dniu 14 maja 2021r. opublikowana została ustawa z dnia 15 kwietnia 2021r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (DZ. U. poz. 904), która weszła w życie w dniu 15 maja 2021 r. z wyjątkiem art. 2, który wchodzi w życie z dniem 12 czerwca 2021 r.


Uprzejmie informuję, iż zgodnie z dyspozycją art. 4 ww. aktu prawnego znowelizowana została ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (ustawa EFRROW), m.in. w zakresie zniesienia przepisów art. 67b ustępów 1, 2 i 6, które to wprowadzały możliwość pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia po uprzednim wezwaniu wnioskodawcy do przedstawienia dowodów na spełnienie warunków otrzymania wsparcia, jak również przywrócenia terminu w toku postępowania w sprawie przyznania pomocy.
W myśl znowelizowanych przepisów wszyscy Wnioskodawcy, których wnioski na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów epizodycznych pozostawiono bez rozpatrzenia, zobowiązani są do dostarczenia dowodów na przyznanie pomocy w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie przepisów ww. ustawy (Dz. U. z 2021 r. poz. 904) – tj. nie później niż do dnia 14 lipca 2021 r. W przypadku niespełnienia określonego warunku przyznania tej pomocy lub określonego wymogu we wskazanym powyżej terminie Agencja zobligowana jest do odmowy przyznania pomocy. Stosowny komunikat informujący Wnioskodawców o tak istotnej zmianie zasad w toku prowadzonych postępowań w sprawie o przyznanie pomocy Agencja zamieściła na swojej stronie internetowej, tj. www.arimr.gov.pl

Link do komunikatu
https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/uwaga-okreslono-ostateczny-termin-na-uzupelnienie-wnioskow-o-przyznanie-pomocy-zlozonych-w-ram.html

 

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz plik (Ustawa.pdf)Ustawa.pdf168 kB

Drukuj

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Instytucja zarządzająca PROW na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.