Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Wieluńsko - Sieradzka

For up to £250 Bonus for sports, use our exclusive bet365 Bonus www.abonuscode.co.uk Claim your bonus and start betting at bet365 now.

Przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju

Opis przygotowania LSR Lokalna Grupa Działania "Ziemia Wieluńsko-Sieradzka" przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju dokona przy udziale lokalnej społeczności. Działaniem poprzedzającym będzie realizacja cyklu spotkań ze społecznością lokalną w każdej gminie członkowskiej. Na takich spotkaniach przedstawiona zostanie charakterystyka Lokalnej Grupy Działania, informacje o możliwościach wykorzystania funduszy programu PROW 2014-2020 na poszczególne działania przez odpowiednie instytucje, organizacje, przedsiębiorstwa bądź osoby fizyczne. Na każdym spotkaniu przedstawionę będą słabe i mocne strony oraz szanse i zagrożenia a także ustalone zostaną cele i wskaźniki, które zostaną zawarte w LSR. Aby poprawnie i skutecznie przygotować LSR opracowane zostaną 4 wzory ankiet (dla gmin, przedsiębiorców, organizacji oraz instytucji gminnych tj. gok, biblioteka, gops). Ankiety te trafią do społeczności lokalnej oraz instytucji gmin członkowskich. Zostaną one zamieszczone na stronie internetowej LGD aby każdy odwiedzający mógł wypełnić ją elektronicznie. Przeprowadzenie ankietyzacji pozwoli na zebranie informacji o potrzebach i oczekiwaniach a także wskaże główne problemy społeczeństwa. Spotkania ze społecznością lokalną i ankietyzacja są narzędziami umożliwiającymi pozyskiwanie informacji zwrotnej ze strony społeczeństwa.Powołana zostanie grupa robocza, której obowiązkiem będzie poprawne przygotowanie LSR na konkurs. Grupa robocza składa się z osób wytypowanych przez przedstawicieli gmin członkowskich. Osoby te posiadają odpowiednią wiedzę o gminach a także znają słabe i mocne strony oraz szanse i zagrożenia obszaru objętego LSR. Będą oni zbierać wnioski i dokonywać analizy z zebranych materiałówinformacyjnych ze spotkań ze społecznością lokalna a także z przeprowadzonej ankietyzacji. Przygotowanie LSR finansowane będzie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Drukuj

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Instytucja zarządzająca PROW na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.