Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Wieluńsko - Sieradzka

For up to £250 Bonus for sports, use our exclusive bet365 Bonus www.abonuscode.co.uk Claim your bonus and start betting at bet365 now.

Ogłoszenie o naborze nr 1/2022

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Wieluńsko-Sieradzka” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

I. Termin i miejsce składania wniosków:

od dnia 22 sierpnia 2022 r. do dnia 09 września 2022 r.

od godziny 8:30 do godziny 15:00 w siedzibie Biura Stowarzyszenia LGD

Kilińskiego 23, 98-300 Wieluń

II. Forma wsparcia:

premia w wysokości 25 000,00 EUR (100 000,00  zł).

 

III. Zakres tematyczny:

  • Podejmowanie działalności gospodarczej (§2 ust. 1 pkt 2 lit. a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570);

 

IV. Warunki udzielenia wsparcia:

Aby wniosek mógł zostać wybrany przez LGD do finansowania, musi spełnić warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570, a ponadto

- spełnić warunki zgodności operacji z LSR,

- zostać uznany za zgodny z LSR, w tym zgodny z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,

Wnioski wraz z załącznikami (wykaz obowiązujących załączników podany jest w formularzach wniosków) należy składać na odpowiednich formularzach bezpośrednio tj. osobiście lub przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną, w dwóch egzemplarzach w formie papierowej oraz 1 wersję elektroniczną, do siedziby Stowarzyszenia wskazanym w pkt. I ogłoszenia. Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane.

 

V.Kryteria wyboru projektów są dostępne na stronie internetowej www.zw-s.pl.

Średnia arytmetyczna z ważnych Kart Oceny Zgodności Operacji z Lokalnymi Kryteriami musi osiągnąć minimalny próg punktowy wynoszący 16  pkt.

 

VI. Wykaz dokumentów niezbędnych do weryfikacji spełnienia warunków udzielenia wsparcia:

  1. Ksero dowodu osobistego i/lub zaświadczenie o miejscu zameldowania wystawione nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy.
  2. Zaświadczenie wydane nie wcześniej niż miesiąc przed dniem złożenia wniosku przez:

- Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) o niefigurowaniu w ewidencji osób ubezpieczonych, chyba że działalność którą zamierza podjąć wnioskodawca sklasyfikowana jest wg PKD jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów lub

- Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) potwierdzające fakt podlegania ubezpieczeniu społecznemu.

  1. Dokumenty potwierdzające, że inwestycje w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością Wnioskodawcy lub Wnioskodawca posiada udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o przyznanie pomocy, co najmniej przez okres realizacji operacji oraz okres podlegania zobowiązaniu do zapewnienia trwałości operacji.
  2. W przypadku spółek kapitałowych w organizacji lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną - dokumenty poświadczające, że siedziba/oddział spółki kapitałowej w organizacji lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR.
  3. Zaświadczenie z Urzędu Pracy, o posiadanym statusie osoby bezrobotnej, o ile dotyczy.
  4. Uzasadnienie kryteriów wyboru operacji.
  5. Inne dokumenty pomocnicze, które pozwolą na poprawną ocenę wniosku.

 

VII. Limit środków w ogłoszonym naborze wynosi: 175 000,00 EUR (700 000,00  zł)

 

VIII. Formularze wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność wraz z instrukcjami oraz projekt umowy o udzielenie wsparcia dostępne są na stronie Samorządu Województwa Łódzkiego www.lodzkie.pl, www.arimr.gov.pl oraz  LGD ”Ziemia Wieluńsko-Sieradzka”  www.zw-s.pl

LGD „Ziemia Wieluńsko-Sieradzka” zapewnia bezpłatne doradztwo.

Szczegółowe informacje dostępne są w biurze LGD w Wieluniu przy ul. Kilińskiego 23, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–16.00, telefon 665 403 777 lub 782 783 030, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Lokalna Strategia Rozwoju wraz z załącznikami znajduje się na stronie www.zw-s.pl

Procedury wyboru i oceny operacji wraz z załącznikami znajdują się na stronie www.zw-s.pl w zakładce – O nas – Dokumenty Stowarzyszenia

 

Pozostałe dokumenty do pobrania ze strony www.gov.pl Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sekcji materiały pod adresem:
 
 

 

Drukuj

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Instytucja zarządzająca PROW na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.